Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodávka tovaru, prostredníctvom internetového obchodu na www.emi.sk na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, e-mailu, osobne alebo telefonicky. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná (s DPH). Cena tovaru sa rozumie "zo skladu predávajúceho", to nezahrňuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.
Tovar je zasielaný kupujúcemu prostredníctvom zazmluvnenej kuriérskej spoločnosti, alebo k vyzdvihnutiu na odbernom mieste, alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa internetového obchodu. Ceny sú definované v internetovom obchode podľa výberu spôsobu dodania a hodnoty tovaru.

Dodacia doba a platobné podmienky

Bežne doba expedície tovaru je do 7 pracovných dní. Rozhodujúce je aj spôsob úhrady tovaru. Tovar je po expedícii doručovaný kuriérskou spoločnosťou, alebo podľa zvoleného spôsobu. Expedíciou sa rozumie predanie zásielky kuriérskej spoločnosti . Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Faktúra a všetky dokumenty sú zaslané zákazníkovi spolu s tovarom. Komunikácia medzi zákazníkom a prevádzkovateľom prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatňuje písomnou formou, e-mailom alebo faxom. Predávajúci je povinný po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby prijaté od spotrebiteľa na základe uzavretej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka, alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) neúčtuje sa poštovné a balné. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Internetový obchod

Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami. Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihneď po odoslaní na server. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájdete tu. Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.11.2021